TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu
Địa chỉ: Số 1 đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0301446863

Trả lời văn thư số 1612/2014/CV-GLT ngày16/12/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tài sản cố định đang sử dụng, đãthực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toángiữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100%vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT thì không phải lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh cótài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sảnkèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điềuchuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sảnxuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơnGTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

Trường hợp Công ty thực hiện điềuchuyển tài sản đã trích khấu hao theo giá trị ghi trên sổ sách cho Công ty TNHHMột thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuấtkinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn; khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Công ty phải có Quyết định hoặc Lệnh điềuchuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản theo hướng dẫn trên.

Cục thuế TP.HCM thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- Phòng KT4;
- Lưu: HC, TTHT.
4331- 323107/2014/gtgt / tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga