THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 147/TTg-KTN
V/v đầu tư cầu Rạch Ngỗng 1 và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn do thành phố Cần Thơ quản lý

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8343/BKH-KTĐP &LT ngày 14 tháng 11 năm 2008), ý kiếncác Bộ: Tài chính (công văn số 16194/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008) và Giaothông vận tải (công văn số 9609/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008) về việcđầu tư cầu Rạch Ngỗng 1 và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn do Ủy ban nhândân thành phố Cần Thơ quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung cầu RạchNgỗng 1 vào dự án tuyến đường Mậu Thân – sân bay Trà Nóc và sử dụng nguồn vốntrái phiếu Chính phủ của dự án này đã được ghi kế hoạch tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đối vớisố vốn còn thiếu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung từ nguồn vốn trái phiếuChính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốchội xem xét, quyết định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưbổ sung đoạn tuyến từ bến xe mới đến cảng Cần Thơ (quốc lộ 91) do thành phố CầnThơ quản lý vào danh mục dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, báocáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyếtđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải