THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 147/TTg-KTTH
V/v Đề án phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành thành phố công nghiệp Dung Quất

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nội vụ, Tư pháp;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9595/BKH-QLKKT ngày 15 tháng 12năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 18076/BTC-NSNN ngày 23 tháng 12 năm 2009),Bộ Xây dựng (công văn số 2607/BXD-KTQH ngày 30 tháng 11 năm 2009), Bộ CôngThương (số 12678/BCT-KH ngày 15 tháng 12 năm 2009), Bộ Nội vụ (công văn số 4064/BNV-CQĐP ngày 16 tháng 12 năm 2009), Bộ Tư pháp (công văn số 4429/BTP-PLQTngày 24 tháng 12 năm 2009) về Đề án “Phát triển Khu kinh tế Dung Quất mở rộngthành thành phố công nghiệp, có trung tâm lọc hóa dầu quốc gia và cơ chế tàichính đặc biệt cho tỉnh Quảng Ngãi trong một số năm đầu Nhà máy lọc dầu DungQuất đi vào vận hành” của Tỉnh ủy Quảng Ngãi xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1.Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nghiên cứu ý kiến tham giacủa các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Tư pháp, Nộivụ làm rõ các vấn đề mà các cơ quan đặt ra để hoàn thiện Đề án báo cáo Ban Cánsự Đảng Chính phủ.

2.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tranội dung Đề án trên của tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN; các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, TCCV, PL. VP Ban Cán sự Đảng CP;
-
Lưu: Văn thư, KTTH(3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng