VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 147/VPCP-KTTH
V/v xử lý ưu đãi đầu tư theo cam kết với WTO

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công Thương, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 7581/UBND-TM ngày 06 tháng 11 năm 2007), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8665/BKH-KCN &KCX ngày 26 tháng11 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 17282/BTC-CST ngày 19 tháng 12 năm2007), Bộ Công Thương (công văn số 3679/BCT-KHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2007), BộTư pháp (công văn số 5453/BTP-PLQT ngày 18 tháng 12 năm 2007) về việc xử lý ưuđãi đầu tư đối với dự án đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu và sử dụngnguyên liệu sản xuất trong nước khi thực hiện cam kết của Việt Nam với WTO,thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại công văn trên và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trảlời Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩntrương trình Chính phủ ban hành quy định việc thi hành cam kết về đầu tư củaViệt Nam với WTO.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP, BTCN,
Các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ;
Website CP, các Vụ: Ban XDPL, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy