VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/VPCP-VX
V/v tham gia các Điều ước quốc tế về quyền tác giả

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Văn hoá-Thông tin;
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá-Thông tin (công văn số 5510/VHTT-BQTG ngày 04 tháng 12 năm 2002) về việc tham gia Điều ước quốc tế về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Văn hoá-Thông tin phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan khẩn trương hoàn thành dự thảo về Đề án tham gia và kế hoạch thực hiện các công ước quốc tế về quyền tác giả như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6037/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 11 năm 2002 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Giao Bộ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Tư pháp làm rõ căn cứ và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết phải có riêng một Luật về sở hữu trí tuệ (tách khỏi bộ Luật Dân sự).

3. Bộ Khoa học - Công nghệ cùng với Bộ Văn hoá-Thông tin và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất kiến nghị cụ thể về việc thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chấm dứt trình trạng phân tán như hiện nay.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản