BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1470/TCHQ-GSQL
v/v cấp thẻ ưu tiên

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CẤP THẺ ƯU TIÊN

Kính gửi:

Công ty cổ phần hóa dầu PETROLIMEX Số 1 Phố Khâm Thiên, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 006/CV-PLC-HĐQT ngày31.03.2006 của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex về việc ghi tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang khẩn trươngnghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tạm thời cấp Thẻ ưu tiên thủ tụchải quan cho doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày19/12/2005 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo đó, việc cấp Thẻ ưu tiênsẽ có hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan trong tháng 04/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết vàthực hiện khi có văn bản mới nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu