TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1470TCT/DNNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Công Ty cổ phần gạch men Thăng Long

Trả lời công văn số 203/TTC-TCKT ngày 19/4/2005 của Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long về việc ưu đãi thuế TNDN; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, doanh nghiệp không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Kể từ ngày 1/1/2004: Căn cứ qui định tại khoản 2, Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì Công ty cổ phần thành lập từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo nếu đáp ứng được điều kiện sử dụng lao động qui định tại Điều 33, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Do vậy nếu Công ty có đủ điều kiện nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho 3 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
- Lưu: VP(HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc