BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1470/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1173/CT-TT &HT ngày 01/03/2006 củaCục thuế tỉnh Bình Dương về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cho thuêkho ngoại quan; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.18 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hoạt động chocơ sở kinh doanh của nước ngoài và cơ sở kinh doanh trong nước thuê kho ngoạiquan, thuộc diện chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình dương được biếtvà thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương