BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1470/TM-KHTK
V/v chương trình hợp tác với thị trường mới hình thành (PSOM) của Chính phủ Hà Lan

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc công văn của Quý bộ số 1848 BKH/KTĐ ngày 1 tháng 4 năm 2003 về Chương trình Hợp tác với các thị trường mới hình thành (PSOM) của Chính phủ Hà Lan, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Về mục tiêu và nội dung chương trình PSOM, Bộ Thương mại nhận thấy chương trình này nếu được tiếp nhận, triển khai sẽ có tác động tích cực đến khuyến khích phát triển đầu tư khu vực tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ, bí quyết kinh doanh mới từ Hà Lan. Mặt khác, chương trình này phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan trên cơ sở lâu dài dựa trên việc cung cấp thiết bị, công nghệ, chuyển giao kỹ năng và đào tạo cho doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam. Đồng thời, chương trình này đã góp phần phát triển các vùng, các ngành ưu tiên, đóng góp vào xoá đói giảm nghèo tại các vùng gặp nhiều khó khăn. Do đó, các mục tiêu của chương trình này phù hợp với định hướng chính sách về phát triển kinh tế, thu hút ODA của ta.

Tuy nhiên, các tài liệu về chương trình này chưa được cung cấp đầy đủ, nhất là thông tin về mặt điều kiện tài chính của chương trình và một số vấn đề khác, nên cần làm rõ các vấn đề như điều kiện cho cho vay (lãi suất, thời hạn...), vai trò của đối tác phía Việt Nam (các công ty tham gia) trong quá trình xây dựng đề án và thực hiện dự án.

Về các vùng, ngành ưu tiên của chương trình, Bộ Thương mại đề nghị đưa những ngành, vùng ưu tiên trong thu hút đầu tư trong nước theo các quy định về khuyến khích đầu tư trong nước đưa vào đối tượng của chương trình, đồng thời ưu tiên những dự án tạo nhiều công ăn việc làm tại các vùng khó khăn, đóng góp tích cực vào xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Tóm lại, mục tiêu và nội dung của chương trình này là phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển khu vực tư nhân của ta, ưu tiên các vùng khó khăn và các ngành gặp khó khăn của Việt Nam, nhưng cần có thêm thông tin chi tiết để đánh giá thêm về điều kiện hỗ trợ tài chính của Chương trình PSOM trước khi quyết định tiếp nhận.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại về chương trình PSOM của Chính phủ Hà Lan. Bộ Thương mại xin gửi để Quý Bộ tham khảo.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu