ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1470/UBND
V/v: áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng.

Đà Lạt, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc; thành phố Đà Lạt;
- Các đơn vị chủ đầu tư.

Thừa ủy quyềncủa Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 về việc ápdụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách để thúc đẩy tiến độthực hiện các dự án đầu tư góp phần thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư; Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1. Cho phép ápdụng hình thức chỉ định thầu có giảm giá đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp,mua sắm hàng hóa thuộc dự án đầu tư có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 (năm)tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu thuộc dự án chuyển tiếp và gói thầu thuộc dự ánđầu tư mới trong kế hoạch năm 2009) được đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngânsách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (không áp dụng đối với các gói thầu cógiá trị dưới 5 tỷ đồng nhưng thuộc dự án đầu tư có tổng mức đầu tư trên 5 tỷđồng).

2. Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạtchỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư báo cáo danh mục các dự án, gói thầu thuộc dự ándo mình quyết định đầu tư cần chỉ định thầu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩmtra, tổng hợp danh mục đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận trước ngày20/3/2009.

Trên cơ sở danhmục dự án, gói thầu được UBND tỉnh chấp thuận, cấp quyết định đầu tư dự án, cácđơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để chỉ định thầu theođúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính và các ngành có liên quan đề xuất vềquy định tỷ lệ giảm giá tối thiểu khi chỉ định thầu đối với từng loại côngtrình UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 20/3/2009.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- TT.TU&, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, CT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa