BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1471/TCHQ-KTTT
V/v thu thuế xe ô tô chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Qua xem xét báo cáo số: 405/HQHN-NV ngày 18/3/2009 của CụcHải quan TP. Hà Nội phản ánh vướng mắc phát sinh trong quá trình truy thu thuếxe ô tô của các đối tượng được miễn thuế chuyển nhượng cho nhau (cùng đối tượngđược hưởng ưu đãi thuế) sau đó chuyển đổi vào mục đích khác với mục đích đãđược miễn thuế. Để việc thực hiện thu thuế được thống nhất, đúng quy định, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ để tính thuế được thực hiện theo quy định tại điểm 1mục I và điểm 1 mục II Thông tư số: 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính cụ thể là:

1. Về thuế suất: Nếu chiếc xe khi nhập khẩu ban đầu là xemới thì áp dụng theo mức thuế suất xe mới tại thời điểm có sự thay đổi mục đíchsử dụng, nếu chiếc xe nhập khẩu ban đầu là xe đã qua sử dụng thì áp dụng theomức thuế tuyệt đối của xe đã qua sử dụng tại thời điểm có sự thay đổi mục đíchsử dụng.

2. Về trị giá: Trị giá tính thuế được xác định theo quy địnhtại mục VIII Thông tư số: 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn