TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1471/TCT-PCCS
V/v: Tờ khai hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 499/CT-TTHT ngày 2/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc về Tờ khai hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d.1 mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Trường hợp ủy thác xuất khẩu có hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu;

- Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng;

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty sản xuất nến cao cấp AIDI Việt Nam đề nghị hoàn thuế GTGT nhưng chưa đảm bảo đủ thủ tục hồ sơ theo quy định trên (thiếu một số Tờ khai hải quan gốc) thì chưa đủ điều kiện để xem xét khấu trừ/hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ chính sách thuế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương