BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/BTTTT-VT
V/v Nghiêm túc triển khai biện pháp kỹ thuật quản lý trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tập đoàn viễn thông Quân Đội (Viettel);
- Công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT-Telecom);
- Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC (CMCTI);
- Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVN-Telecom).

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được phản ánhhiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP)chưa thực hiện nghiêm túc việc triển khai biện pháp kỹ thuật quản lý trò chơitrực tuyến tại các đại lý Internet như hướng dẫn tại công văn số 55/BTTTT-VTngày 07/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm không thực hiện chặntruy nhập trò chơi trực tuyến, chưa thực hiện chặn tại một số địa phương, chặntrong thời gian ngắn hơn so với quy định, không chặn ở ISP mà để cho các đại lýInternet tự thực hiện nên nhiều đại lý Internet không triển khai việc chặn.Điều này thể hiện sự không nghiêm túc trong việc thực hiện các yêu cầu quản lýcủa cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời đang tạo ra sự cạnh tranh không lànhmạnh trong việc cung cấp dịch vụ giữa các ISP, giữa các đại lý Internet.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Doanhnghiệp:

1. Thực hiện nghiêm túc việc chặn truy nhập đến cáctrò chơi trực tuyến tại tất cả các đại lý Internet trên toàn quốc, trong khoảngthời gian từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau như hướng dẫn tại điểm 2c côngvăn số 55/BTTTT-VT .

2. Trước ngày 30/5/2011, báo cáo Bộ Thôngtin và Truyền thông các nội dung sau:

a) Hiện trạng triển khai áp dụng giải pháp kỹ thuậtchặn việc truy nhập dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet;

b) Tổng số đại lý Internet của doanh nghiệp tínhđến thời điểm hiện tại;

c) Tổng số đại lý Internet đã thực hiện việc chặntruy nhập đến các trò chơi trực tuyến như hướng dẫn tại điểm 2c công văn số55/BTTTT-VT .

Địa chỉ gửi báo cáo:

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Viễn thông): Số18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Số fax: 04.3943.6607.

Xin trân trọng cảm ơn hợp tác của Quý Doanhnghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- TT. Đỗ Quý Doãn (để b/c);
- Cục QL PTTH&TTĐT (để nắm thông tin);
- Các Sở TT&TT (để nắm thông tin);
- Lưu: VT, Vụ VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
Phạm Hồng Thái