VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 1472/VPCP-ĐMDN

V/v: Một số vướng mắc khi đăng ký kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Xét đề nghị của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (công văn số 694/VTQĐ-TCNL ngày 23 tháng 02 năm 2010) về một số vướng mắc khi triển khai đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiếp tục kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký của Tổng công ty Viễn thông Quân đội trước đây. Việc đổi tên các doanh nghiệp thành viên, đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc thẩm quyền của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc các tỉnh, thành phố khi thực hiện đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc thì giữ nguyên tên gọi của các doanh nghiệp này theo Nghị định đăng ký doanh nghiệp được Chính phủ thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2010 và cấp đăng ký đổi tên cho doanh nghiệp, đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH,
KTN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn