BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1473/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế kẹo Sô cô la

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Diên Khánh
(22/62 Lương sử C, Đống Đa, Hà Nội)

Trảlời công văn số 01/CVHQ ngày 29/3/2005 của công ty TNHH Diên Khánh đề nghị điềuchỉnh giá tính thuế, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại công văn số 4724/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2004 của Tổng cục Hải quan,mặt hàng Kẹo sô cô la các loại nhập khẩu từ Bulgari tại tờ khai số 7499/NKD /KVIII ngày 01/10/2004 sẽ được xác định giá tính thuế theo hướng dẫntại Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 22/01/2002 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp nhậpkhẩu được quyền chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợpđồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ra thông báo thuế. Việc xemxét trả lời nội dung chứng minh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền Cục Hải quantỉnh, thành phố.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP.Hải Phòngđể được hướng dẫn và giải thích rõ ràng về việc xác định giá tính thuế hàngnhập khẩu.

Trântrọng kính chào.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng
- LĐTC
- Lưu: VP (2), KTTT(3)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An