BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: - Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 200/HQLA-KTSTQ ngày 05/03/2007 của Cục Hải quan Long An về việc đề nghị xét ân hạn nộp thuế cho Công ty TNHH Fosmosa Taffeta Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 01/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Xét đề nghị của Cục Hải quan Long An, để đơn vị có thời gian hoàn thiệt nốt công tác kiểm tra sau thông quan đối với 200 bộ hồ sơ thanh khoản của Công ty TNHH Fosmosa Taffeta Việt Nam (đơn vịdự kiến đến cuối tháng 3 sẽ hoàn tất và có bản kết luận kiểm tra sau thông quan); đồng thời để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động bình thường trongthời gian công tác kiểm tra sau thông quan chưa hoàn tất, Tổng cục Hải quan đồngý cho Công ty TNHH Fosmosa Taffeta Việt Nam được áp dụng thời hạn nộp thuế đối với hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đến hết ngày 30/04/2007 với điều kiện ngoài các lô hàng đang có vướng mắc nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác. Riêng đối với các lô hàng kinh doanh nhập khẩu Công ty phải nộp thuế trước khi giải phóng hàng; Công ty phải cam kết chấp hành quyết định xử lý cuối cùng của Cục Hải quan Long An về công tác kiểm tra sau thông quan đối với 200 bộ hồ sơ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An