VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1473/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Về báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 207/BC-BNN-KTHT ngày 11 tháng 01 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 884/BCT-TCNL ngày 27 tháng 01 năm 2016), Tài chính (văn bản số 1264/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 1143/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 01 năm 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 460/NHNN-TD ngày 27 tháng 01 năm 2016), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 213/NHPT-HTUT ngày 22 tháng 01 năm 2016) về báo cáo kết quả thực hiên Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 và nhiệm vụ đến khi hoàn thành Dự án, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ, ngành tại các văn bản nêu trên.

2. Về các kiến nghị, cụ thể như sau:

a) Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các văn bản: số 303/TB-VPCP ngày 04 tháng 9 năm 2015, số 1828/TTg-KTN ngày 14 tháng 10 năm 2015 và số 8688/VPCP-KTN ngày 22 tháng 10 năm 2015; chuẩn bị công tác tổng kết Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, nội dung cụ thể bao gồm:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2016 và tổng hợp hoàn thành Dự án Khoảng cuối tháng 4 năm 2016;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Trung ương và các Bộ, ngành liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm đất ở và đất sản xuất); quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất ở cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;

- Hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 93 dự án thành phần đang thi công (tỉnh Sơn La 52 dự án, Điện Biên 37 dự án và Lai Châu 04 dự án) và 165 dự án khắc phục thiên tai (tỉnh Sơn La 151 dự án, Điện Biên 14 dự án);

- Hoàn thành việc giải ngân và thanh quyết toán giá trị khối lượng còn lại của Dự án theo đúng tiến độ được giao;

- Tổ chức tổng kết Dự án di dân, tái định cư trên địa bàn từng tỉnh trước ngày 30 tháng 3 năm 2016;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn Tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2016.

c) Về bố trí số vốn còn lại để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 214/TTg-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Về kinh phí tổng kết Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Dự án nhà máy thủy điện Sơn La thống nhất dự toán kinh phí và nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, XD, TNMT, GTVT;
- Ngân hàng NNVN, Ngân hàng PTVN;
- Các thành viên BCĐNN Dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b)Tn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục