BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 14730/BTC-KBNN
V/v xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại văn bản số 1142/TTg-KTTH ngày 20/8/2007 về việc xử lý tồn đọng trongtất toán tài khoản cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện điểm 1 và 2 của công văn số 1142/TTg-KTTH nêu trênnhư sau:

1. Đối với các dự án, công trình hoànthành hoặc bị đình hoãn, không thi công tiếp và đã có quyết định phê duyệt quyếtđoán, nhưng chưa được tất toán tài khoản cấp phát: KBNN các cấp rà soát lại đểtất toán số vốn đã thanh toán theo nguyên tắc:

+ Trường hợp số vốn được quyết toáncao hơn số vốn đã thanh toán, Kho bạc Nhà nước tất toán số vốn đã thanh toán. Thờihạn xử lý tất toán tài khoản xong trong năm 2007.

+ Trường hợp số vốn được quyết toánnhỏ hơn số vốn thanh toán, đề nghị cơ quan chủ quản chỉ đạo đầu tư nộp Ngânsách nhà nước số chênh lệch đó. Sau 06 tháng mà chủ đầu tư vẫn chưa nộp Ngânsách nhà nước thì Kho bạc Nhà nước sẽ tất toán số vốn theo quyết toán đượcduyệt, phần chênh lệch do thanh toán cao hơn quyết toán được chuyển vào tàikhoản phải thu để theo dõi, xử lý.

2. Đối với các dự án, công trình đầutư XDCB đã hoàn thành hoặc bị đình hoãn, không thi công tiếp và chưa được phêduyệt quyết toán: Đề nghị các cơ quan chủ quản (Bộ, địa phương) chỉ đạo chủ đầutư rà soát lại để lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toánvốn đầu tư hoàn thành theo quy định, trong đó:

- Dự án hoàn thành, bị đình hoãn thicông từ năm 2000 về trước; Chậm nhất là trước ngày 30/4/2008 các chủ đầu tư phảihoàn thành việc lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốnđầu tư dự án hoàn thành, để kho bạc Nhà nước có cơ sở làm thủ tục tất toán tàikhoản. Hết thời hạn trên mà dự án vẫn chưa được phê duyệt quyết toán thì Khobạc Nhà nước sẽ tất toán vốn đã thanh toán cho dự án đó. Mọi phát sinh (nếu có)sau thời điểm tất toán, các Bộ và địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm xửlý.

- Dự án hoàn thành, bị đình hoãn thicông từ năm 2000 đến 2004: Đến hết quý II năm 2008 mà dự án vẫn chưa được phêduyệt quyết toán, KBNN sẽ tất toán số vốn đã thanh toán cho dự án đó. Mọi phátsinh (nếu có) sau thời điểm tất toán, các Bộ và địa phương phải hoàn toàn chịutrách nhiệm xử lý.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành,địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ Đầu tư, Vụ NSNN-BTC;
- Lưu: VT, KBNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp