BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14739/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Trả lời công văn số 1866/CV-CTSKT /2010ngày 30/8/2010 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam về trách nhiệm khấu trừ thuếTNCN đối với trả cổ tức bằng tiền, Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Tại khoản 1, Mục II, Phần D Thông tưsố 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cánhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đốitượng nộp thuế trước khi trả thu nhập.”; trong đó tại tiết 1.2.2, điểm 1.2,khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về khấutrừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau: “Trước mỗi lần trả lợi tức, cổtức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhậpcá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân(x) với thuế suất 5%.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đốivới trường hợp của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện trả cổ tức bằng tiềncho các cổ đông thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN đốivới thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại Luật Thuế TNCN và Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cổ phiếu của Công ty đãlưu ký tại Trung tâm lưu ý chứng khoán thì trước khi trả cổ tức cho các cổđông, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối vớithu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn nêu trên. Các thành viên của Trung tâmlưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại (sau khi đã khấu trừ thuếTNCN) và chứng từ khấu trừ thuế của Công ty cho cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán.

Trường hợp thành viên lưu ký chứngkhoán đã khấu trừ thuế TNCN theo công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trướcngày công văn này có hiệu lực ban hành thì sẽ không điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổphần Sữa Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn