BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1474/TCHQ-KTTT
V/v Vướng mắc hoàn thuế từ Kho bạc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 161/HQLS-NV ngày 23/02/2009 của Cục Hải quantỉnh Lạng Sơn về vướng mắc hoàn thuế từ Kho bạc Nhà nước. Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Côngty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội (MST: 0100100174-1) đang xin hoànthuế cho tờ khai số 2455/NK /KD/HN ngày 19/8/2004 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.Khi Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn gửi hồ sơ hoàn thuế sang Kho bạc Nhà nước tỉnh LạngSơn thì Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn không chấp nhận đồng thời yêu cầu cơquan hải quan làm thủ tục hoàn thuế theo trình tự quy định tại Thông tư 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính.

Căncứ ý kiến của Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) tại văn bản ngày 02/11/2007,Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6490/TCHQ-KTTT ngày 19/11/2007 hướng dẫncác đơn vị thực hiện. Theo đó, đối với các tờ khai hải quan phát sinh trướcngày 01/7/2007 xin hoàn thuế thì cơ quan Hải quan gửi quyết định hoàn thuế theoquy định tới Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan hải quan mở tài khoản quản lý thungân sách nhà nước để Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền hoàn thuế cho đơnvị nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC (xin gửi kèm ý kiếncủa Vụ NSNN và công văn số 6490/TCHQ-KTTT )

Tổngcục Hải quan đề nghị Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơncùng phối hợp thực hiện để hoàn thuế cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viêncơ khí Hà Nội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Vụ NSNN (để phối hợp);
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn