TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1474/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam

Trả lời thư đề ngày 4/4/2006 của Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ khoa học và công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.16, mục II, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam cung cấp các dịch vụ đánh giá cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội, công nghệ thông tin phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế thì các dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến