BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1474/TCT-TNCN
V/v thực hiện chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH NL & KTMTFujikasui
 (Đ/c: Số 3, Đường 20 KCN Sóng Thần 2 Bình Dương)

Trả lời Công văn ngày 07/4/2009 của Công ty hỏi về tráchnhiệm của cơ quan chi trả trong trường hợp phải truy thu số thuế được giãn nộpvà tính chính xác của hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày06/02/2009 của Bộ Tài chính và Công văn số 1823/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của BộTài chính hướng dẫn triển khai thực hiện giãn thời hạn nộp thuế TNCN thì: Việcnộp thuế TNCN sẽ được giãn thời hạn nộp đến hết 31/5/2009. Cơ quan chi trả phảithực hiện kê khai, tính số thuế phải khấu trừ theo quy định nhưng chưa phải nộpthuế. Việc xử lý số thuế được giãn nộp sau thời hạn 31/5/2009 sẽ do Quốc hộiquyết định chính thức tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2009.

2. Theo quy định tại điểm 3.1.8 a, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì: Cá nhân phải nộp hồ sơchứng minh người phụ thuộc cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan chi trảvà phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và sự chậm trễ của hồ sơ.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan chi trả có trách nhiệmtrong việc kê khai, tạm giảm trừ gia cảnh theo đăng ký của người nộp thuế, tínhsố thuế khấu trừ theo quy định. Công ty có trách nhiệm lưu giữ các thông tinliên quan đến cá nhân theo quy định hiện hành về việc sử dụng lao động như: họtên, mã số thuế số chứng minh thư, địa chỉ liên hệ,... để cung cấp cho cơ quanthuế khi cần thiết.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương