BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1474/TCT-TS
V/v: Tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số số 631/CT-THDT ngày 07/3/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh “V/v xác định diện tích đất công cộng miễn tiền thuê đất”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a, khoản 2, Điều 2, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê”.

Do đó, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng căn hộ cao cấp và khu văn phòng để bán có sử dụng một phần diện tích đất để xây dựng các công trình công cộng như đường sá, bãi đỗ xe, vườn hoa… thì diện tích đất xây dựng công trình công cộng này là đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh và thuộc đối tượng thu tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ PC.
- Lưu VT, TS.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương