BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUA
N
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14742/TCHQ-TXNK
V/v phân loại van, bộ phận van

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7911/HQHP-TXNK ngày 14.11.2014 của Cục Hảiquan TP. Hải Phòng về phân loại mặt hàng khai báo là Phụ kiện đồng tâm - Thânvan bằng đồng hợp kim dùng cho van PP-DN25mm và DN32mm của Công ty CP Nhựa Thiếuniên Tiền Phong; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 và Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013của Bộ Tài chính; thì:

Việc phân loại Các mặt hàng ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặcchưa hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc hoànthiệnđược hướng dẫn tại chú giải quy tắc 2(a), Sáu quy tắc tổng quát banhành kèm theo Phụ lục II, Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính dẫn trên.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng: Kết quả kiểmtra thực tế hàng hóa xác định là “Dạng van bằng đồng đã có cơ cấu đóng mở(không tay vặn)”. Để trở thành sản phẩm hoàn chỉnh, doanh nghiệp sản xuất thêmtay vặn, quan trọng nhất là đúc thân van bằng nhựa PP và mua thêm một số chi tiếtsản xuất trong nước như eecu, gioăng, vòng đệm thì mới lắp ráp thành sản phẩmhoàn thiện. Mặt khác, Kết quả giám định của Vinacontrol xác định: “Mẫu kiểm tratrên là 02 van cổng dùng lắp đặt cho đường ống nước, đóng mở bằng tay, chưahoàn chỉnh, có đường kính trong là 25mm và 32mm.

Do đó, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ hảiquan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật của nhà sảnxuất, kết quả giám định để phân loại như sau:

1- Trường hợp xác định sản phẩm là hàng hóa đã có đặc trưngcơ bản của Van, áp dụng quy tắc 2(a), phân loại vào nhóm 8481, các phân nhóm củavan hoàn chỉnh tùy theo cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng của từng loạivan.

2- Trường hợp xác định sản phẩm chưa có đặc trưng cơ bản củaVan, thì phân loại vào nhóm 8481, phân nhóm 8481.90 (Bộ phận).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái