BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh Đầu tư Minh Phong
(Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng

Trả lời công văn số 07/CV-LDMPngày 03 tháng 02 năm 2012 của Công ty liên doanh Đầu tư Minh Phong về việc nhậpkhẩu thuốc lá điếu, xì gà để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàngmiễn thuế của Công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Brilliance(Hongkong-VietNam) Development Company Limited;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 2403/GP ngày 30 tháng 06 năm 2004 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và Giấy chứngnhận điều chỉnh giấy phép đầu tư số 2163/GCN ĐC1/11/1 ngày 17 tháng 5 năm 2007do Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp cho Công ty liên doanh Đầu tư Minh Phong;

Căn cứ Báo cáo ngày 03 tháng 02năm 2012 của Công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tạiCửa hàng miễn thuế của Công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng12 năm 2011, có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng;

Bộ Công Thương đồng ý Công tyliên doanh Đầu tư Minh Phong được nhập khẩu thuốc lá điếu các loại trị giá250.000 USD (hai trăm năm mươi nghìn đô la) trong năm 2012 để bán thu ngoại tệphục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty hợp tác kinh doanhvới Công ty Brilliance (Hongkong-VietNam) Development Company Limited.

Việc nhập khẩu, bán hàng vàthanh quyết toán thực hiện theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bánhàng miễn thuế, Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tưsố 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việcnhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế Công ty hoàn toàn chịutrách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hoáthẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hếtngày 31 tháng 12 năm 2012.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên