BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1475/BNN-ĐMDN
V/v các dự án tái canh cao su trên 1000 ha không thuộc tiêu chí DA quốc gia.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Căncứ công văn số 969/CSVN-KHĐT ngày 16/5/2011 của Tập đoàn Công nghiệp Cao suViệt Nam về các dự án tái canh cao su trên 1000 ha không thuộc tiêu chí dự ánphải trình Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1.Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có gần 170.000 ha cao su kinh doanh trên300.000 ha cao su đang quản lý. Vì vậy, sau khi hết tuổi khai thác vườn cây caosu sẽ được thanh lý và tiếp tục trồng mới trên diện tích cũ. Hàng năm diện tíchcao su tái canh của Tập đoàn khoảng 10.000 ha nên cần một lượng vốn đầu tư rấtlớn cần có sự hỗ trợ của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2.Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện nay vẫn chưa tiếpcận được nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam vì ngân hàng đang xemxét các dự án của Tập đoàn có thuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốcgia phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghịquyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn cho rằng các dự án tái canh của Tập đoàn là việc tiếp tục đầutư để trồng cao su trên diện tích cao su cũ đã được khai thác. Mặt khác đây làđất nông nghiệp, không phải đất rừng nên khi tái canh không phải làm thủ tụcchuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do đó các dự án tái canh của Tập đoàn khôngthuộc tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Đểthực hiện nghiêm quy định của Nhà nước cũng như nhu cầu cấp bách và cần thiếtcủa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về nguồn vốn vay tín dụng đầu tư chocác dự án tái canh cao su trên 1000 ha, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, tạođiều kiện thuận lợi cho Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn CN cao su VN;

- Lưu: VT, Ban ĐMDN,

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần