BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 12298/CT-TTHTngày 18/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thuế bảo vệ môi trườngđối với bao bì đóng gói sẵn hàng hóa, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1, Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2,Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định:

“ Đối với túi ni lông thuộc diệnchịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môitrường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáytúi, có thành túi và có thể đựng được sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựađơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặcLLDPE (Linear low density polyethylen resin) trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóavà túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của BộTài nguyên và môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quyđịnh tại Khoản này (kể có hình dạng túi và không có hình dạng túi ), bao gồm:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóanhập khẩu;

b) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình,cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ giađình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làmdịch vụ đóng gói;

c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình,cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm dotổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm vềđóng gói làm dịch vụ đóng gói;

- Tại Điều 1, Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, Bổ sung thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định:

“4. Túi ni lông thuộc diện chịuthuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi ( có miệng túi,có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựađơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặcLLDPE (Linear low density polyethylen resin) trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóavà túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơquan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngtheo quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cảcó hình dạng túi và không có hình dạng túi ) tại khoản này được quy định cụ thểnhư sau:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa baogồm:

a1) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóanhập khẩu.

a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình,cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ giađình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói, hoặc làmdịch vụ đóng gói.

Bao bì mà người sản xuất hoặc ngườinhập khẩu đã có cam kết hoặc khai báo tại khâu nhập khẩu để đóng gói sản phẩm,nhưng sau đó không sử dụng để đóng gói sản phẩm mà đã sử dụng để trao đổi, tiêudùng nội bộ, tặng cho thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì phải kêkhai, nộp thuế bảo vệ môi trường và bị xử lý theo quy định của pháp luật vềquản lý thuế.

a3). Bao bì mà tổ chức, hộ giađình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng góisản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sảnphẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Bao bì mà người mua không sử dụngđể đóng gói sản phẩm (đã có cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm) màđã sử dụng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho hoặc bán cho tổ chức, hộ giađình, cá nhân khác thì người mua bao bì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môitrường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bị xử lý theo quy định của phápluật về quản lý thuế.

b1) Đối với bao bì do tổ chức, hộgia đình, cá nhân tự sản xuất (gọi tắt là người sản xuất bao bì):

- Trường hợp bao bì để đóng gói sảnphẩm do người sản xuất bao bì đó sản xuất hoặc gia công ra thì người sản xuấtbao bì phải có Bản chính văn bản cam kết có chữ ký của đại diện theo pháp luậtcủa người sản xuất bao bì và đóng dấu (nếu người sản xuất bao bì là pháp nhân)về việc tự sản xuất bao bì để đóng gói sản phẩm gửi cơ quan thuế quản lý trựctiếp khi sản xuất bao bì (trong văn bản cam kết nêu rõ số lượng bao bì sảnxuất, số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất hoặc gia công ra, số lượng sản phẩmcần đóng gói và số lượng bao bì sử dụng để đóng gói sản phẩm)..”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cụcThuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường hợp Nhàmáy Đạm Phú Mỹ giao cho Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ gia công, bao bì sauđó Nhà máy mang bao bì về dùng để đóng gói phân bón do Nhà máy sản xuất ra thìsố lượng bao bì này thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường nếu Nhàmáy Đạm Phú Mỹ đáp ứng được các giấy tờ, hồ sơ theo quy định tại tiết b1, Điểmb, Điều 1, Thông tư số 159/2012/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Nhà máy Đạm Phú Mỹ bánlại một phần bao bì nêu trên cho các đơn vị mua phân bón của Nhà máy để tự đónggói lại bao phân bón đã mua của Nhà máy (không phải mua trực tiếp của nhà sảnxuất) thì số lượng bao bì này thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn