BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1476/TCHQ-KTTT
V/v Giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH TM DV Thái Hòa.
(25/65, An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/CVKN-TH ngày12/03/2009 của Công ty TNHH TM – DV Thái Hòa đề nghị xem xét việc xác định trịgiá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại văn bản trên thì Doanh nghiệp đã có 02văn bản khiếu nại việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnhnhập khẩu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến nay vẫn chưa đượcxem xét giải quyết theo quy định.

Ngày 21/01/2009 Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 40/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc xác địnhtrị giá tính thuế theo kiến nghị của Bà Valerie Ralph - Tùy viên nông nghiệpĐại sứ quán Hoa Kỳ.

Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004; số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì người ra quyếtđịnh hành chính có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại lầnđầu.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan chuyển công văn khiếu nại trên củadoanh nghiệp đến Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết khiếunại lần đầu theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định. Trường hợp Doanh nghiệpkhông đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khiếu nạiđến cấp tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM – DV Thái Hòabiết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét cụthể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu VT, KTTT (3)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng