TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1476/TCT-TTR
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 136 CT/TTra2 ngày 25/1/2006 của Cục thuế Hà Tây V/v hỏi đáp chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và Quyết định số 322QĐ/TCT-TCCB ngày 10/02/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành thuế; đề nghị Cục thuế Hà Tây xem xét giải quyết đơn của Chi nhánh Công ty Cổ phần sửa chữa ô tô Trung Thượng (CNCPSCOTTT) theo đúng thủ tục, thẩm quyền quy định.

2/ Khi giải quyết đơn của Chi nhánh Công ty Cổ phần sửa chữa ôtô Trung Thượng khiếu nại về số thuế TNDN bị truy thu, đề nghị Cục thuế Hà Tây phải xác định rõ:

- Trường hợp hóa đơn không có hàng mua vào thì xử lý theo hành vi trốn thuế, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trường hợp hóa đơn đúng thực tế có mua hàng, hóa đơn ghi đầy đủ mã số thuế, địa chỉ của Chi nhánh Công ty Cổ phần sửa chữa ô tô Trung Thượng, giá cả hàng hóa phù hợp với giá tại thị trường địa phương, hàng hóa mua vào có nhập kho, chứng từ thanh toán giữa hai bên đúng với liên 2 thì người mua được sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế và hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng bị xử phạt hành chính về hành vi nhận hóa đơn không đúng quy định theo khoản 3, Điều 15 Nghị định số Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ.

Riêng trường hợp mua hàng không trực tiếp của người bán hàng như: Mua hàng qua điện thoại, FAX thì bên mua hàng không phải ký nhận trên hóa đơn, nhưng hóa đơn phải ghi rõ là hàng mua qua điện thoại, FAX và hóa đơn có đầy đủ mã số thuế, tiên địa chỉ của bên mua hàng thì không áp dụng xử phạt hành chính như trên.

- Trường hợp số lượng, giá trị hàng hóa; chứng từ thanh toán giữa 2 bên mà đúng với liên 1 hóa đơn thì người bán bị xử phạt theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ; Đối với người mua không được sử dụng liên 2 của hóa đơn để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, không được tính giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan thuế ấn định giá trị hàng hóa mua vào tương ứng với giá trị hàng hóa ghi trên liên 1, đồng thời xử phạt người mua theo hướng dẫn tại điểm 1c Mục III công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 của Tổng cục Thuế

- Trường hợp mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng mua của các đối tượng khác không có hóa đơn GTGT thì Cục thuế căn cứ số lượng hàng nhập kho và giá cả tại thị trường địa phương để ấn định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

- Theo giải trình của Chi nhánh Công ty Cổ phần sửa chữa ô tô Trung Thượng: “Chi nhánh không làm mất hóa đơn” vì trong quá trình chuyển đổi từ hình thức bán ôtô đại lý hưởng hoa hồng sang hình thức mua đứt bán đoạn, nên Chi nhánh đã giao 37 hóa đơn gốc (liên đỏ) cho khách hàng để làm thủ tục đăng ký xe ôtô. Thì đề nghị Chi nhánh lấy xác nhận của cơ quan Công an về việc lưu giữ hóa đơn gốc của các khách hàng mua xe và xử phạt theo Khoản 1, Điều 15, Chương III Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về hành vi lưu trữ, bảo quản hóa đơn không đúng quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế Hà Tây biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TTr (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương