Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1476 TCT/CS NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC ƯU ĐàI THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

Trả lời Công văn số 175/CT-NVT ngày 6/3/2002 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang hỏi về ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.b, mục II, phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính thì trường hợp hộ sản xuất, kinhdoanh giải thể để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoăc hợp tác xã, khôngphải là trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.Vì vậy, các công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã mới thành lập được hưởng ưuđãi về thuế theo diện dự án đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới.

Trường hợp Chủ hộ sản xuất, kinh doanh giải thể để thành lậpdoanh nghiệp tư nhân với ngành nghề sản xuất, kinh doanh không thay đổi thìdoanh nghiệp tư nhân mới thành lập không được hưởng ưu đãi về thuế theo diện dựán đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới.

2. Trường hợp hợp tác xã chuyển đổi thành công ty tráchnhiệm hữu hạn là hình thức chuyển đổi sở hữu. Theo hướng dẫn tại điểm 1.b, mụcII, phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính thì trườnghợp này không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi về thuế theo diện dự án đầu tư thànhlập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới.

Tổng cục thuế thông báo Cục thuế biết và thực hiện.