BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1477/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế do nộp nhầm tài khoản đơn vị hải quan thụ hưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan TP Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 402/HQHCM-NV ngày 13.02.2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhv/v báo cáo theo CV 375/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Đối với các khoản thuế nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng kể từ ngày Thông tưsố 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đề nghị đơn vịthực hiện theo quy định tại điểm 6, điểm 7, Mục I, phần B Thông tư số128/2008/TT-BTC .

2.Đối với các khoản thuế nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng trước ngày Thông tưsố 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đề nghị đơn vịthực hiện như sau:

2.1.Trường hợp người nộp thuế chưa từng phát sinh tờ khai có thuế tại đơn vị Hảiquan nhưng nộp nhầm tiền thuế vào tài khoản của đơn vị và kế toán đơn vị đãhạch toán khoản tiền nộp nhầm trên vào hệ thống KT 559 bằng chứng từ hạch toánkép hoặc giấy nộp tiền không liên quan đến tờ khai thì nhất trí xử lý theo báocáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 3671/HQTP-NV ngày07.11.2008 v/v xử lý tiền thuế nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng.

2.2.Trường hợp người nộp thuế đã từng mở tờ khai có thuế tại đơn vị Hải quan vàphát sinh nộp nhầm tiền thuế vào tài khoản của đơn vị; hoặc kế toán đơn vị đãhạch toán khoản tiền thuế nộp nhầm vào hệ thống KT 559 bằng giấy nộp tiền liênquan đến tờ khai thì yêu cầu đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục tạiCông văn số 4536/TCHQ-KTTT ngày 12.09.2008 và số 6265/TCHQ-KTTT ngày 05.12.2008v/v thanh toán theo trình tự, xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tài khoảnđơn vị thụ hưởng.

3.Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục trước ngày 25.03.2009(qua Vụ kiểm tra thu thuế XNK) theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 5651/TCHQ-KTTT ngày 06.11.2008.

Tổngcục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng