BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/BXD-GĐ
V/v: quản lý chất lượng cột tháp ăng ten cao từ 100m trở lên.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trở lên.

Ngày 11/11/2013, Bộ Xây dựng đã cócông văn số 2379/BXD-GĐ yêu cầu chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng tổ chức kiểmđịnh chất lượng các công trình cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trở lêntheo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Tuy nhiên, tính đến ngày30/6/2014, theo báo cáo của Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương trên cả nước có 146 cột tháp ăng ten cao trên 100m nhưng chỉ có 30 cộttháp ăng ten được kiểm định chất lượng. Kết quả kiểm định cho thấy một số thápăng ten tồn tại các khiếm khuyết về chất lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nếu khôngkịp thời khắc phục có nguy cơ xảy ra sự cố khi chịu tác động của gió bão.

Trước mùa mưa bão sắp tới, để hạnchế các sự cố có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân công trình, tínhmạng người dân, tài sản của các tổ chức, cá nhân, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Đối với các chủ đầu tư, chủquản lý sử dụng công trình cột tháp ăng ten có chiều cao từ 100m trởlên:

- Khẩn trương tổ chức kiểm địnhchất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa được kiểm định. Tiến hành khắcphục các tồn tại về chất lượng được nêu trong báo cáo kiểm định cột tháp ăngten.

- Tổ chức thực hiện việc bảo trìcác cột tháp ăng ten theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày6/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

2. Đề nghị UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc, kiểm traviệc tổ chức kiểm định, bảo trì các công trình nêu trên của các chủ đầu tư, chủquản lý sử dụng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 25/7/2014.

Bộ Xây dựng thông báo để Quýcơ quan, các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang