TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế Nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Văn phòng Điều hành Công trình thi công gói thầu
Địa chỉ: 6-8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, TP. HCM
MST: 0305323855

Trả lời văn thư số ZIM/VN/TH5/5.2.8/0008 ngày 15/02/2012 củaVăn phòng điều hành (VPĐH) về kê khai thuế nhà thầu, Cục Thuế TP. có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BộTài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của BộTài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt làthuế nhà thầu);

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của BộTài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

Trường hợp VPĐH ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân nước ngoàihành nghề độc lập (có giấy phép hành nghề kinh doanh độc lập tại Việt Nam) làđối tượng không cư trú tại Việt Nam thì khi thanh toán tiền cho cá nhân này, VPĐHphải tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT và thuế TNCN) theoquy định.

Về kê khai quyết toán thuế nhà thầu VPĐH thực hiện như sau:

- Về thuế GTGT: Khi kết thúc hợp đồng, lập tờ khai quyếttoán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC .

- Về thuế TNCN: Hàng năm lập tờ khai quyết toán thuế thunhập cá nhân theo mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC (nếu trong năm có khấu trừ thuế TNCN từ kinh doanh của cá nhânkhông cư trú).

Cục Thuế TP. thông báo VPĐH biết để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
317-37206/12 lltuyen

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga