TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/GSQL-TH
V/v vướng mắc CO form E

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 2109/CV-PGI-2015 ngày 21/09/2015 của Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến C/O form E có hóa đơn bên thứ 3 không được Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận theo hướng dẫn tại công văn 7318/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo nội dung công văn số 7318/TCHQ-GSQL đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu E hợp lệ do Trung Quốc cấp trước ngày 1/1/2011 mà hóa đơn thương mại do bên thứ ba thuộc ACFTA phát hành, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế.

- Công văn số 7318/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2015 không điều chỉnh các trường hợp C/O mẫu E được cấp từ thời điểm Thông tư 36/2010/TT-BCT có hiệu lực (từ ngày 1/1/2011). Đối với các trường hợp này, vẫn thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2, khoản 10 Phụ lục 3 về mẫu C/O Thông tư 36/2010/TT-BCT và công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:- Như trên;- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
-
Lưu: VT,TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn