BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1479/TCHQ-GSQL
V/v đổi tên trên Quyết định thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn 420/HQQN-GSQL ngày 15/3/2012 của Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ninh đề nghị đổi tên trên Quyết định thành lập kho ngoại quantại khu 1 phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh (thuộc khu kinh tế cửa khẩuMóng Cái), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 570040589 do SởKế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp cho Công ty cổ phần sản xuất và thương mạiSơn Tùng, đăng ký lần đầu ngày 29/5/2003, đăng ký lần 6 ngày 01/3/2012, Tổngcục Hải quan đồng ý đổi tên chủ sở hữu kho ngoại quan do Công ty TNHH Sơn Tùngđứng tên trên Quyết định thành lập kho ngoại quan số 726/TCHQ /QĐ-GSQL ngày12/5/2005 của Tổng cục Hải quan, có tên mới là Công ty cổ phần sản xuất vàthương mại Sơn Tùng.

Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Quyết địnhthành lập kho ngoại quan số số 726/TCHQ /QĐ-GSQL ngày 12/5/2005 của Tổng cục Hảiquan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh