VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1479/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện NQ 30, NQ 01 của CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương báo cáo, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, kết quả 2 tháng và dự kiến3 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảmkinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉđạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngânsách nhà nước năm 2009 gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch vàĐầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 tháng 3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các địa phương, Bộ Kếhoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng