BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147TCT/NV3
V/v xác nhận năng lực sản xuất

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH BORAMTEK VN

Tổng cục thuế nhận được công văn số 02/BRVN ngày 16/12/2002 của Công ty TNHH BORAMTEK VN về việc xin xác nhận thêm đối tác liên doanh; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4.1, mục 4, Thông tư số 52/2002/TTLT-BTC- BCN ngày 04/06/2002 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN ngày 20/11/2001 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy; thủ tục và hồ sơ đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế, đối với các đối tác liên doanh hoặc đơn vị bán chi tiết, bộ phận xe hai bánh gắn máy, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy, động cơ xe máy phải xuất trình bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về danh mục các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận xe hai bánh gắn máy đã sản xuất và tiêu thụ của năm, quý trước liền kề với thời gian đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế.

Trường hợp của Công ty TNHH BORAMTEK VN đã được Cục thuế tỉnh Đồng Nai xác nhận năng lực sản xuất ngày 20/06/2002. Vì vậy, Công ty TNHH Boramtek không cần phải xác nhận lại của Cục thuế tỉnh Đồng Nai khi có thêm đối tác liên doanh

Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH boramtek VN được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An