BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 148/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủylợi 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 589/BQL-TĐ ngày 05/10/2009của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 đề nghị hướng dẫn thực hiện Thôngtư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Nguyên tắc của việc bù giá vật liệu xây dựng theo quy địnhcủa Thông tư số 09/2008/TT-BXD là cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm giữa chủđầu tư và nhà thầu. Vì vậy, giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giávật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng,dự toán gói thầu được duyệt nếu giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toángói thầu được duyệt cao hơn giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mởthầu (trường hợp đấu thầu) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặccông bố; hoặc là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giávật liệu xây dựng tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấuthầu) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố; phương pháptính bù giá vật liệu xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số09/2008/TT-BXD ; văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng và vănbản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 căn cứ ý kiến trênđể tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh