BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 148/ĐKVN-VAR

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị Đăng kiểmxe cơ giới

Căn cứ công văn 1971/ĐKVN-VAR ngày 30/12/2011 củaCục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện tháng cao điểm năm An toàn giaothông và phản ảnh của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới về công tác kiểm định thiếtbị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô, Cục ĐKVN yêu cầu:

1. Các đơn vị đăng kiểm khi kiểm định thiết bịgiám sát hành trình lắp trên xe, hạng mục và phương pháp kiểm tra theo Phụ lục1 của công văn này. Không được yêu cầu chủ phương tiện thực hiện các thủ tụckhác như xuất trình hợp đồng lắp đặt, biên bản nghiệm thu, mật khẩu truy cập,đường dẫn vào trang web để kiểm tra các thông tin khác ngoài quy định.

2. Ô tô khách được chủ phương tiện hoặc lái xecam kết không thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình (KDVT hànhkhách trên tuyến cố định có cự ly dưới 300 km) thì thực hiện kiểm định bình thường.

3. Các phương tiện lắp thiết bị giám sát hànhtrình chưa phù hợp QCVN 31: 2011/BGTVT được kiểm tra đến hết ngày 30/6/2012 theocông văn số 3864/BGTVT-KHCN ngày 30/6/2011 của Bộ GTVT.

4. Căn cứ công văn số 322/BGTVT-VT ngày16/01/2012 của Bộ trưởng BGTVT, xe buýt 12 chỗ được cải tạo từ xe tải nhẹ hoạtđộng trong khu vực TP.Hồ Chí Minh không phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

5. Các đơn vị gửi báo cáo theo yêu cầu tại Điều 3 công văn 1971/ĐKVN-VAR ngày 30/12/2011 bằng cách thực hiệnviệc gửi dữ liệu hàng ngày. Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm tổng hợpbáo cáo theo quy định.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghịliên hệ trực tiếp với Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục ĐKVN theo số điện thoại0437684715 (máy lẻ 611 hoặc 612).

Cục Đăng kiểm Việt Nam trân trọng thông báo.

Nơi nhận:- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, VAR.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hữu Trí

Phụ lục 1

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM: ………………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………………….

………………, ngày …. tháng … năm ….

BÁOCÁO DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH Ô TÔ LẮP TBGSHT THEO NĐ 91/2009NĐ-CP

(Thựchiện tháng …./…..)

Số TT

Loại xe

Số lượng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Xe khách KDVT từ 300 km trở lên

2

Xe KD vận chuyển khách du lịch

3

Xe KDVT hàng hóa bằng công-ten-nơ

4

Xe buýt

5

Xe KDVT khách hợp đồng

Nơi gửi:
- Cục ĐKVN (để b/c)
- Sở GTVT (để b/c)
- Lưu

LẬP BIỂU

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM