THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 148/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu thực hiện di dời công trình công cộng và xây dựng khu tái định cư các Dự án cải tạo, nâng cấp các quốc lộ: 6,279 và 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Về đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Điện Biên (công văn số 1314/UBND-NN ngày 17 tháng 11 năm 2008 và số 1529/UBND-NN ngày 23 tháng 12 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầutư (công văn số 9049/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 12 năm 2008 và số 256/BKH-QLĐT ngày12 tháng 01 năm 2009), Tài chính (công văn số 15305/BTC-ĐT ngày 16 tháng 12 năm2008) và Giao thông vận tải (công văn số 8981/BGTVT-QLXD ngày 09 tháng 12 năm2008) về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp thực hiện di dờicông trình công cộng và xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặtbằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 trên địabàn tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chỉ địnhthầu các gói thầu tư vấn, xây lắp di dời công trình công cộng và các gói thầuxây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc các Dự áncải tạo nâng cấp quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên nêu tại các công văn nêu trên với điều kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biênphải bố trí đủ vốn cho các gói thầu này và hoàn thành theo đúng tiến độ đã nêutại công văn giải trình của Tỉnh.

2. Việc chỉ định thầu các góithầu nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnhĐiện Biên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để chậm tiến độ đối với các dựán nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải