THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TTg-KTN
V/v điều chnh Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6086/UBND-QLDA ngày 08 tháng 10 năm 2015), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bn số 14976/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2015), BXây dựng (văn bản số 2938/BXD-KTXD ngày 17 tháng 12 năm 2015), BộKế hoạchvà Đầu tư (văn bản số 9844/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 11 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 17013/BTC-QLN ngày 17 tháng 11 năm 2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 8349/NHNN-HTQT ngày 30 tháng 10 năm 2015) về việc điều chỉnh Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về việc điều chỉnh Dự án: Yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên (bản sao các văn bản gửi kèm theo), rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Dự án.

- Về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ủy bannhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vay lại 100% vốn ODA bổ sung (bao gồm cả phần vốn vay của Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho Dự án theo Quyết định số 1744/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ); ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh tự thu xếp vốn đối ứng bổ sung cho Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các P
CN,Trợ lý TTg, các PTTg,TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải