TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh , ngày 9 tháng 3 năm 2012

Kính gởi:

Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T)
Đ/chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
MST: 0301460120

Trả lời văn bản số 74/KT-C &T ngày 17/02/2012 của Công tyvề thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Điều 2, Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/03/2012):

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá,dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hànghóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng khôngchịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

“Hàng hoá, dịch vụ được người nộp thuế tại Việt Nam cung cấp ở ngoài Việt Nam, ...” thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là nhà thầu phụ kýhợp đồng thực hiện hoạt động thi công xây dựng công trình tại Lào (dự án mởrộng sân bay quốc tế Viên Chăn) thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộpthuế GTGT. Khi lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 4;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
306-34764/12-Phong

TUQ.CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga