BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1480/LĐTBXH-TL
V/v chế độ trả lương ngừng việc và nghỉ việc hưởng nguyên lương

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Keyhinge Toys VietNam Co.,Ltd
(KCN Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 34/CV .KH ngày 18/04/2003 của Keyhinge Toys VietNam Co., Ltd về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 62 của Bộ Luật lao động trong trường hợp ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương không phân biệt theo các loại hợp đồng lao động.

2. Người lao động nghỉ việc riêng vào một trong ba trường hợp quy định tại Điều 78 của Bộ luật lao động thì được hưởng nguyên lương không phân biệt theo các loại hợp đồng lao động. Như vậy, nếu doanh nghiệp thoả thuận với người lao động về việc chỉ có những người có thời gian làm việc tại Công ty từ một năm trở lên mới được hưởng nguyên lương trong trường hợp nghỉ về việc riêng là không đúng với quy định của Bộ Luật Lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời quý Công ty được biết, để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật./.

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân