TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1480TCT/TS
V/v: thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 132/CT-TTr ngày 11/4/2005 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện chính sách thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 2, Chương I Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và điểm 3a, Mục VII Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ thì: Nước thiên nhiên khai thác sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên với thuế suất thuế tài nguyên là 3%.

Vì vậy, hoạt động khai thác tài nguyên nước thiên nhiên sử dụng làm nguyên liệu chính để sản xuất ra nước đá… thì hoạt động khai thác tài nguyên nước thuộc diện nộp thuế tài nguyên với thuế suất thuế tài nguyên 3%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VP(HC), TS.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương