BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/BXD-KTXD
V/v bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với một số trường hợp đặc thù.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 6761/BTC-ĐT ngày 23/5/2014 của Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫnbảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thù. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều1, Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợpđồngtrong hoạt động xây dựng đã quy định: “Trước khi bên giao thầu thực hiệnviệc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bên nhận thầu phải nộp cho bêngiao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng.”Như vậy, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là bắt buộc đối với mọi loại hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các chủthể; trường hợp tự thực hiện thì không cần phải bảo lãnh tạm ứng do đây là hợpđồng giao khoánnội bộ, không thuộc đốitượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Xây dựng về nội dung Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 6761/BTC-ĐT ngày23/5/2014.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh