BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1481/LĐTBXH-TL
V/v Xếp lương đối với công nhân ghi đồng hồ và thu tiền nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty cấp nước Đà Nẵng
(Số 45 Ngô Gia Tự, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng)

T rả lời Công văn số 101/CV /CTCN ngày 09/04/2003 của Công ty Cấp nước Đà Nẵng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Đối với công ty Cấp nước Đà Nẵng nếu có chức danh công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước thì cũng được vận dụng xếp lương theo thang A8, nhóm 1 (thang lương Công trình đô thị) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp như thoả thuận tại công văn số 52/LĐTBXH-TL ngày 8/01/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời Uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG-TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân