BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay nhập kèm túi đựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty TNHH Phân phối CMC
Tầng 12, tòa nhà CMC, lô C1A Cụm TTCN và CN nhỏ Q.Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
CMCSI-Tầng 16, tòa nhà CMC, Phổ Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Công ty TNHH phân phối FPT
89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-CNCSI ngày 16.12.2010 của Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC, công văn số 35/2010/CV-CMCD ngày 16.12.2010 của Công ty TNHH phân phối CMC và công văn số 1565FDC/XNK ngày 11.11.2010 của Công ty TNHH phân phối FPT về việc phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay nhập kèm túi đựng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2148/TCHQ-GSQL ngày 26.04.2010 hướng dẫn phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay có kèm túi/ cặp đựng máy vi tính và công văn số 5759/TCHQ-TXNK ngày 28.09.2010 về việc xác định trị giá mặt hàng túi máy tính xách tay. Theo đó, mặt hàng máy vi tính xách tay có kèm túi/ cặp đựng máy vi tính được phân loại như sau: mặt hàng máy vi tính xách tay thuộc nhóm 84.71; mặt hàng túi đựng/ cặp đựng máy vi tính xách tay thuộc nhóm 42.02, mã số chi tiết tùy theo chất liệu của túi/cặp đựng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các công ty trên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang