Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1481 TCT/NV2 NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế TP.Hà Nội

Trả lời Công văn số 2962/CT ngày 18/3/2002 của Cục thuế TP.Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT của Côngty NTT Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Năm 1999 Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng mạngviễn thông chưa có phát sinh doanh thu để tính thuế GTGT đầu ra, chỉ phát sinhthuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư. Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bảnhướng dẫn hiện hành năm 1999 đơn vị đã được cơ quan thuế địa phương hoàn thuếGTGT. Năm 2000 Công ty được chia doanh thu, trong đó phát sinh cả doanh thuchịu thuế và không chịu thuế GTGT, thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vàonăm 2000 của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụchịu thuế GTGT. Không xác định lại số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư đãhoàn năm 1999, khi năm 2000 doanh nghiệp mới có doanh thu.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế TP.Hà Nội biết và hướngdẫn đơn vị thực hiện.