BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán công tác phá đá, bốc xúc sau khi nổ om.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 185/SXD-KT ngày 20/6/2012 củaSở Xây dựng tỉnh Lai Châu về định mức dự toán công tác phá đá, bốc xúc sau khinổ om. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thìchủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng địnhmức theo hướng dẫn, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đãđược công bố để áp dụng cho công trình. Do điều kiện thực tế như được nêu tạivăn bản số 185/SXD-KT trong thời gian định mức cho công tác phá đá, bốc xúcsau khi nổ om chưa được công bố áp dụng chung, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu hướngdẫn chủ đầu tư căn cứ biện pháp thi công, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuậtvà điều kiện cụ thể của công trình để tổ chức xây dựng và công bố định mức chocông tác này như quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD gửi về Bộ Xây dựng đểtheo dõi, quản lý, công bố áp dụng chung.

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn