BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
Trả lời công văn số 309/CT-QLTĐ ngày 16/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phản ánh vướng mắc trong việc quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng, cho tặng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về quyền được chuyển nhượng bất động sản và thu thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản: Bộ Tài chính đã có công văn số 7497/BTC-CST ngày 11/6/2010 hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với những trường hợp chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/1/2009. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nghiên cứu để thực hiện phù hợp thực tế địa phương và quy định của pháp luật (có bản photocopy kèm theo).
2. Về việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:tại Phiếu chuyển thông tin địa chính theo mẫu 02- 05/VPĐK ban hành cùng Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/04/2005 của Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đã quy định các thông tin trên phiếu chuyển thông tin địa chính phải đầy đủ cả đất và nhà trên đất. Do vậy, đối với các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bất động sản có nhà trên đất mà trên hợp đồng không ghi giá trị nhà trên đất thì cơ quan tài nguyên môi trường phải xác định đầy đủ thông tin về nhà theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp Chế;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh